Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.paulnijs.com en op de door (of in opdracht van) Paul Nijs, al dan niet via voornoemde website, verstuurde e-mails en elektronische nieuwsbrieven (‘de website’). Door het gebruik van de website, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekt uitsluitend algemene informatie over Paul Nijs, zijn werk, zijn muziek, zijn concerten en bepaalde evenementen en initiatieven. Geenszins is beoogd enige vorm van advies te verstrekken.

De website wordt door of in opdracht van Paul Nijs met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen, naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) Paul Nijs worden onderhouden, geldt dat deze uitsluitend ter informatie en voor het gemak van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Paul Nijs uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat Paul Nijs niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

De gebruiker van de website mag de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan (delen van) de website, ongeacht haar verschijningsvorm, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of her te gebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen normaal gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op of in de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Paul Nijs of andere betreffende rechthebbenden.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. Paul Nijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de website.

Privacyverklaring

Paul Nijs vindt uw privacy belangrijk. Deze privacyverklaring is dan ook opgesteld conform de toepasselijke privacy wetgeving. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruiken.

Persoonsgegevens die Paul Nijs verwerkt

Paul Nijs kan alleen persoonsgegevens over u verwerken die u zelf invult op het contactformulier van deze website. Verder kunnen op de website van Paul Nijs geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Ook gebruikt Paul Nijs geen sociale media plugins.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag Paul Nijs persoonsgegevens verwerkt

Paul Nijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen.
  • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Paul Nijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Paul Nijs verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Paul Nijs gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Paul Nijs gebruikt cookies om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt of uw browser laten aangeven wanneer er een cookie wordt opgeslagen. Als u deze cookies niet accepteert, is het mogelijk dat sommige onderdelen van de website niet goed functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paul Nijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Paul Nijs een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Paul Nijs van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Paul Nijs.

Beveiliging van persoonsgegevens

Paul Nijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Paul Nijs.

Paul Nijs behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.