Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.paulnijs.com en op de door (of in opdracht van) Paul Nijs, al dan niet via voornoemde website, verstuurde e-mails en elektronische nieuwsbrieven (‘de website’). Door het gebruik van de website, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekt uitsluitend algemene informatie over Paul Nijs, zijn werk, zijn muziek, zijn concerten en bepaalde evenementen en initiatieven. Geenszins is beoogd enige vorm van advies te verstrekken.

De website wordt door of in opdracht van Paul Nijs met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen, naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) Paul Nijs worden onderhouden, geldt dat deze uitsluitend ter informatie en voor het gemak van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Paul Nijs uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat Paul Nijs niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

De gebruiker van de website mag de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan (delen van) de website, ongeacht haar verschijningsvorm, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of her te gebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen normaal gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op of in de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Paul Nijs of andere betreffende rechthebbenden.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. Paul Nijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de website.


Privacyverklaring

Paul Nijs vindt uw privacy belangrijk. Deze privacyverklaring is dan ook opgesteld conform de toepasselijke privacy wetgeving. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruiken.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, zoals de periodieke nieuwsbrief, andere (actuele) informatie over Paul Nijs en de door (of in opdracht van) ons georganiseerde activiteiten. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven. Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden.

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd “cookies” om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Paul Nijs behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.